Diabetes Self Management Workshops in Vietnamese

  • August 30, 2022 - October 13, 2022
  • (669) 444-1181

Call to Register Today!

Phone: 669-444-1181

Email: Thao@chpscc.org

Join our 6-week Vietnamese phone workshop where you’ll learn about tools to help you manage your diabetes such as: Healthy Eating, Action Planning, Stress Management, Blood Sugar Monitoring and so much more.

Option #1: Tuesdays, 1:30 PM- 2:30 PM

Aug. 30 – Oct. 11, 2022

Option #2 : Wednesdays, 6:00 PM – 7:00 PM

Aug. 31 – Oct. 12, 2022

Option #3: Thursdays, 10:00 AM – 11:00 AM

Sept. 1 – Oct. 13, 2022

Hãy tham gia hội thảo trên điện thoại bằng Tiếng Việt 6 tuần với chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường như: Ăn uống lành mạnh, Lập kế hoạch hành động, Kiểm soát căng thẳng, Theo dõi lượng đường trong máu và nhiều hơn nữa

Lựa chọn 1: Thứ Ba, lúc 1:30 PM – 2: 30 PM

Ngày 30 tháng 8 – Ngày 11 tháng 10, 2022

Lựa chọn 2: Thứ Tư, lúc 6:00 PM – 7:00 PM

Ngày 31 tháng 8 – ngày 12 tháng 10, 2022

Lựa chọn 3: Thứ Năm, lúc 10:00 AM – 11:00 AM

Ngày 1 tháng 9 – ngày 13 tháng 10, 2022

Download the flyers below and share with your network!

English Flyer

Vietnamese Flyer